Automation of Regression Testing in SAP S/4 HANA Environment

Recent years have proven to us that efficient IT systems are a great challenge for organisations operating in an extremely competitive and dynamic business environment. This environment changes very quickly and flexibility and the ability to react quickly to such changes are key factors for the companies to remain competitive in the market.

Automatyzacja Testów Regresji w środowisku SAP S/4 HANA

Ostatnie lata udowadniają nam, że sprawne systemy informatyczne to wielkie wyzwanie dla organizacji, którym przychodzi operować w niezwykle konkurencyjnym i dynamicznym środowisku biznesowym. Zmienia się ono niezwykle szybko, a elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na te zmiany to kluczowe czynniki pozwalające firmom pozostać konkurencyjnymi na rynku.