Polityka Prywatności serwisu internetowego blog.arvato.pl

 1. Informacje ogólne.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego blog.arvato.pl (dalej: Serwis), w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Operatorem Serwisu jest spółka pod firmą: ARVATO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 PLN, nr rejestrowy BDO: 000008105, ul. Kolejowa 150 62-064 Plewiska k. Poznania (dalej: Operator Serwisu).
 3. W niektórych przypadkach Operator Serwisu i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji ma na celu lepsze zrozumienie i usprawnienia działania, funkcjonalności oraz wydajności Serwisu. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 1. Adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych oraz celem identyfikacji osób odwiedzających Serwis. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.
 2. Operator Serwisu lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą Operatorowi Serwisu usługi w zakresie marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie. Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.
 3. W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich lub odnośniki do strony innych administratorów stron internetowych, takich jak m.in. Facebook, LinkedIN, Youtube, Twitter. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie. Kliknięcie tych odnośników spowoduje przejście do odpowiednich stron internetowych. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników. Niemniej jednak zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych, na które Pan/i przechodzi klikając odnośniki do nich prowadzące. Dodatkowo, w Serwisie mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych mogą być udostępniane innym użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

 

 1. Dane osobowe – informacje o Administratorze danych

 

 1. W przypadku zbierania danych osobowych za pomocą Serwisu administratorem tych danych jest Operator. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest ARVATO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 PLN, nr rejestrowy BDO: 000008105, Oddział Arvato services Polska w Plewiskach, ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska k. Poznania.
 3. Inspektorem ochrony danych u ADO jest Pan Przemysław Gawroński, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Bezpieczeństwa Informacji
 • email: email: iod@arvato-scs.com
 • listownie: Inspektor Ochrony Danych

Arvato Polska Sp. Z o.o.

 1. Kolejowa 150

62-064 Plewiska;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych) w przypadku wysyłki newsletter’a lub w innym celu wskazanym w treści formularza udostępnionego w serwisie;
 • 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. uzasadniony interes administratora) w celu
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług serwisu
  • pomiarów statystycznych w celu ulepszania usług oraz ich dopasowywania do potrzeb i wygody Użytkowników
  • komunikacji z Użytkownikami
  • promocji produktów i usług własnych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami
 • 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, w przypadku Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami lub współpracą;
 • 6 ust. 1 pkt c) RODO (tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) w przypadku konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi marketingowe, IT, prawne, księgowe, operatorom pocztowym oraz podmiotom, na rzecz których ADO świadczy usługi itp.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • do czasu wygaśnięcia zgody lub jej wycofania (w przypadku wysyłki newsleterr’a lub udzielania zgód w innych formularzach dostępnych w serwisie) oraz
  • do czasu ustania uzasadnionego interesu administratora lub skutecznego złożenia sprzeciwu dla danych przetwarzanych na tej podstawie (maksymalnie do 36 miesięcy) oraz
  • przez okres zmierzający do zawarcia umowy (w przypadku zainteresowania jej zawarciem) oraz
  • przez okres wynikający z przepisów prawa (w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją braku ich podania będzie brak możliwości skorzystania z usług świadczonych poprzez Serwis.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Poza wskazanymi w Polityce Prywatności okolicznościami Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Celem skorzystania przez użytkownika z określonego formularza Operator Serwisu może wymagać podania konkretnych danych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail; Serwis zawiera wyraźną informację dla użytkownika o takim przypadku.
 9. Podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Operator Serwisu może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat usług lub wydarzeń, o których mowa w Serwisie. Użytkownik może zostać także zapytany, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że Operator uzyska na to zgodę lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
 2. Operator gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji zgłoszeń osób odwiedzających Serwis. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.
 3. Operator nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych.

 

III. Newsletter Arvato Polska

 

 1. Serwis oferuje możliwość zapisania się do newslettera Arvato Polska w wersji elektronicznej. Pana/i dane są przekazywane z formularza rejestracyjnego oraz przetwarzane w celu wysłania do Pana/i newslettera Arvato Polska (przy udziale dostawców usług). Podczas rejestracji wyraża Pan/i zgodę oraz zostaje Pan/i poinformowany/a o niniejszej Polityce Prywatności. Pana/i adres e-mail jest informacją obowiązkową, wymaganą w celu otrzymania newslettera Arvato Polska. Przetwarzanie Pana/i danych jest również niezbędne w celu okazania dowodu udzielenia przez Pana/ią zgody. Inne informacje mogą zostać udzielone dobrowolnie, w celu osobistego zwracania się do Pana/i.
 2. Przetwarzanie informacji wprowadzonych przez Pana/ią do formularza rejestracyjnego jest niezbędne w celach reklamowych odnoszących się do oferowanych przez nas produktów i/ lub usług. Prawną podstawę powyższego stanowi Pana/i zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Informacje dotyczące Pana/i są przechowywane na okres trwania prenumeraty newslettera Arvato Polska. Przy rezygnacji z prenumeraty Pana/i dane są zachowane wyłącznie w celu udowodnienia, że otrzymaliśmy Pana/i zgodę na wysyłkę newslettera Arvato Polska. To samo stosuje się, gdy nastąpiło wycofanie Pana/i zgody.
 4. W dowolnym momencie może Pan/i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie mailingu, kontaktując się z:
 • Newsletter Arvato Polska, Arvato Polska Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres: .

marketing-pl@arvato-scs.com

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Operator Serwisu korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google znajduje się na stronie http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

 1. Logi serwera.

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 1. Udostępnienie danych.

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Zarządzanie plikami cookies.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VIII. Postanowienia pozostałe.

Operator Serwisu może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2022