Regulamin

Ogólne warunki nieodpłatnego udostępniania materiałów do pobrania firmy Arvato Supply Chain Solutions SE

 • 1 Zakres obowiązywania
 1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie we wszystkich relacjach prawnych nawiązanych między Arvato Supply Chain Solutions SE (zwaną dalej „Arvato Supply Chain Solutions SE”, „my” lub „nas/nam”), z siedzibą w Reinhard-Mohn-Straße 22, 33333, Gütersloh, Niemcy, a użytkownikiem komercyjnym w ramach bezpłatnego pobierania materiałów whitepaper, analiz, opracowań rozwiązań biznesowych, opisów przypadków i informacji prasowych (zwanych dalej „Materiałami do pobrania”), również w przypadku dostępu do portali poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
 2. Nieodpłatne udostępnianie materiałów do pobrania jest przeznaczone wyłącznie dla konsumentów w wieku od 18 roku życia, będących handlowcami w rozumieniu § 4 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]).
 3. Językiem umowy jest język polski.
 4. Wszelkie warunki użytkownika, które odbiegają od niniejszych Warunków, nie mają zastosowania. Dotyczy to również sytuacji, gdy Arvato Supply Chain Solutions SE nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu wobec takich odmiennych warunków.
 5. Podlegamy następującemu Kodeksowi postępowania: https://www.bertelsmann.com/corporate-responsibility/compliance/code-of-conduct/
 • 2 Przedmiot umowy, zakres usług
 1. Przedmiotem niniejszych warunków umownych jest dostarczanie użytkownikowi bezpłatnych materiałów do pobrania. W celu pobrania indywidualnych materiałów, wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail użytkownika do celów komunikacji marketingowej. W zamian za możliwość pobierania indywidualnych materiałów dane użytkownika zostaną wykorzystane do przekazywania dodatkowych informacji o produktach i usługach grupy Arvato Supply Chain Solutions. Wyrażenie zgody na powyższe jest dobrowolne. Taka spersonalizowana reklama nie wchodzi również w zakres niniejszych warunków umownych.
 2. Udostępnione bezpłatne materiały do pobrania podlegają ochronie prawnej. W odniesieniu do partnera umownego, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i wszelkie inne pomocnicze prawa autorskie do produktu stanowią wyłączną własność Arvato Supply Chain Solutions SE. W przypadku praw osób trzecich, Arvato Supply Chain Solutions SE uzyskała odpowiednie prawa do użytkowania.
 3. Wszelkie inne dostawy i usługi podlegają odrębnym umowom.
 • 3 Zawarcie umowy
 1. Umowa zostaje zawarta poprzez udostępnienie użytkownikowi przez Arvato Supply Chain Solutions SE opcji dostępu i natychmiastowego zapisania produktu poprzez zamieszczenie formularza online ze zintegrowanym przyciskiem pobierania połączonym z bezpłatnym produktem. Oprócz informacji dotyczącej niniejszych Warunków, użytkownik zostanie również poinformowany o polityce prywatności i będzie miał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie spersonalizowanych reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej w uzupełnieniu i niezależnie od niniejszych warunków umowy. Potwierdzenie odbioru, a także proces uwierzytelniania w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i zawarcia niniejszych warunków umowy zostaną podjęte po przesłaniu nam formularza online.
 2. Przed wysłaniem formularza online użytkownik ma możliwość przejrzenia i w razie potrzeby poprawienia podanych danych. Aby sprawdzić treść umowy i wprowadzić poprawki, należy kliknąć przycisk „Wstecz” (Back).
 3. Po zakończeniu procesu uwierzytelniania, tj. po potwierdzeniu adresu e-mail użytkownika, nie jest zawierana żadna wiążąca umowa dotycząca dostarczania poszczególnych materiałów do pobrania.

 

 • 4 Miejsce świadczenia i realizacji usług

Miejscem świadczenia i realizacji wszystkich usług wynikających z niniejszej umowy i z nią związanych, jak również siedzibą oddziału dostawcy strony internetowej jest Gütersloh, Niemcy.

 • 5 Prawa użytkownika
 1. Użytkownik jest uprawniony do zapisywania i, w stosownych przypadkach, drukowania udostępnionych mu informacji. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji wykraczające poza powyższe czynności jest dozwolone wyłącznie w wąskich ramach praw autorskich. Wszelkie prawa do informacji pozostają własnością Arvato Supply Chain Solutions SE i/lub odpowiednich posiadaczy praw autorskich lub posiadaczy innych praw, o ile nie zostały wyraźnie przyznane.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wykonania niezbędnych kopii zapasowych pobranych materiałów w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Takie kopie zapasowe muszą być bezpiecznie przechowywane i, o ile jest to technicznie wykonalne, opatrzone informacją o prawach autorskich z oryginalnego nośnika danych. Kopie, które nie są już potrzebne, należy usunąć lub zniszczyć.
 • 6 Obowiązki użytkownika
 1. Obie strony uzgadniają, że usługa pobierania jest udostępniana/przyznawana bezpłatnie i bez wynagrodzenia.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu postępowania Arvato Supply Chain Solutions SE, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszych Warunków, oraz do właściwego postępowania podczas korzystania z nieodpłatnego udostępniania materiałów do pobrania.
 • 7 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Arvato Supply Chain Solutions SE wobec użytkownika za wady fizyczne i wady prawne w odniesieniu do udostępnionych materiałów do pobrania jest ograniczona do przypadków, w których Arvato Supply Chain Solutions SE podstępnie zatai przed użytkownikiem taką wadę w pobranym materiale.
 2. Oprócz odpowiedzialności za wady fizyczne i wady prawne, Arvato Supply Chain Solutions SE ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim użytkownik dochodzi roszczeń odszkodowawczych opartych na umyślności lub rażącym niedbalstwie, w tym umyślności lub rażącym niedbalstwie przedstawicieli lub wykonawców Arvato Supply Chain Solutions SE.
 3. Treści będą dostarczane użytkownikowi w zależności od dostępności. Arvato Supply Chain Solutions SE dołoży wszelkich starań, aby treści były dostarczane użytkownikowi wolne od jakichkolwiek błędów. Prace konserwacyjne, wprowadzane zmiany i/lub błędy mogą ograniczyć i/lub tymczasowo zakłócić możliwość korzystania z usługi. Może to również prowadzić do ewentualnej utraty danych. W takich przypadkach użytkownik nie będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych ani żadnych innych roszczeń.
 4. Pomimo uważnego sprawdzenia udostępnianych treści, Arvato Supply Chain Solutions SE nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, dokładność i aktualność.
 • 8 Ochrona danych

Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych. Informacja o polityce prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z usług określonych w niniejszej umowie jest dostępna pod adresem tutaj.

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Korzystanie z i/lub dostarczanie treści, jak również niniejsze Ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu w zakresie ich stosowania i interpretacji.
 2. O ile użytkownik jest handlowcem, Strony uzgadniają, że miejscem jurysdykcji dla wszelkich roszczeń wynikających z udostępniania i korzystania z treści lub z nimi związanych będzie Gütersloh.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. W miejsce nieważnego lub brakującego postanowienia zastosowanie ma odpowiedni przepis ustawowy.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.