Innowacja w Arvato Suppy Chain Solutions w Polsce

Innowacja to bardzo szerokie określenie, wszechobecne szczególnie w świecie nowych technologii. Każdy pasjonat komputera czy smartfonu czeka z niecierpliwością, jakie to innowacje pojawią się w nowej wersji sprzętu czy zaktualizowanego systemu. Niektórzy myślą, że tworzenie innowacji zarezerwowane jest tylko dla naukowców i zawsze musi wiązać się z wynalezieniem urządzenia kalibru tablet czy walkman, a tym samym opatentowania ich. Otóż absolutnie nie!

Czy jest innowacja?

Z definicji: innowacja to wdrożenie  nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych. Możemy zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z innowacją, jeśli dane rozwiązanie jest nowe co najmniej w skali przedsiębiorstwa.

Drogi do innowacji

Chcąc pracować nad innowacją w przedsiębiorstwie można podejść do tematu na dwa sposoby.

Pierwszy (obecnie już archaiczny) to stworzenie działu innowacji oraz zatrudnienie i przeszkolenie osób, która z założenia powinny dostarczać pomysły lub nawet wdrażać zmiany usprawniające procesy.

Moim zdaniem takie podejście nie jest efektywne. Osoby mające zadania związane z innowacją mają ograniczoną perspektywę do swojego wykształcenia, zainteresowań czy otoczenia. Nawet jeśli na początku wymyślą jakieś usprawnienia, to później – ze względu na powyższe ograniczenia – ich pomysły mogą się powielać lub całkowicie wyczerpać.

Drugim, bardziej kompleksowym podejściem jest próba stworzenia organizacji posiadającej kulturę innowacji. Kiedyś usłyszałem, że do innowacji potrzeba trzech rzeczy: czasu, miejsca i jeszcze raz czasu. Moim zdaniem jest to za proste stwierdzenie, aczkolwiek jest w nim też sporo racji.

W mojej opinii, żeby myśleć o innowacji, trzeba przestać funkcjonować pasywnie. Nie można tylko reagować na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i tak np. w IT nie można skupiać się tylko na ilości incydentów, błędów i ich sprawniejszej obsłudze. W zamian za to należy eliminować takie przeszkody i skupić się na proaktywnym podejściu. Należy zacząć doceniać nie tylko efektywną pracę związaną z naprawą incydentów, ale przede wszystkim ich eliminowanie, wdrażanie usprawnień i myślenie proaktywne.

Złoty środek na wdrożenie innowacji?

Nie ma niestety jednego sprawdzonego sposobu, jak to zrobić. Każda organizacja jest inna i nie da się w 100% skopiować wdrożonych rozwiązań. To pracownicy wspierani  przez liderów powinni przede wszystkim zdecydować, w jaki sposób wdrożyć takie podejście do organizacji.

Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem związanym z kulturą i sposobem myślenia jest podejście do rozwoju i samokształcenia. Trzeba w organizacji, wśród liderów i wszystkich pracowników, budować kulturę rozwoju, która powinna stać się jednym z celów organizacji. Rozwoju nie można blokować, a wręcz należy go promować poprzez ustalenie celów rozwoju. Ważne są przejrzystych reguł dotyczących awansu, udział w szkoleniach i konferencjach i późniejsze dzielenie się zdobytą wiedzą. Co ważne, każdy musi zrozumieć, że rozwój zależy od niego samego i to nie firma czy przełożony mają za zadanie nas rozwijać, lecz powinni stworzyć do tego odpowiednie warunki.

Dopiero bazując na powyższych zasadach oraz sposobie myślenia, można zbudować proces, a następnie platformę do zgłaszania pomysłów, wdrożeń i innowacji. Celem takiej platformy jest wzajemne motywowanie się, ale co też bardzo ważne, wyłapywanie idei, które mogą doprowadzić do nowego pomysłu.

Piramida innowacji

[źródło: Piramida innowacji A.T.Kearney een.wmarr.olsztyn.pl]

W Arvato Supply Chain Solutions w Polsce rozpoczęliśmy ten proces już kilka lat temu. Zaczęliśmy od działu IT, którego nazwaliśmy “współbudującym wartość w firmie”, zatem jego rolą nie pozostaje bycie wyłączenie wewnętrznym dostawcą usług opierającym się na parametrach KPI.

Tak powstała nasza strategia IT Business Value Creator, a z nią nasz nowy brand i lista preferowanych zachowań. W tym samym czasie zbudowaliśmy przejrzyste reguły oceny, planowania rozwoju, szkoleń i ścieżek karier promując w ten sposób chęć rozwoju wśród pracowników. Następnie mogliśmy przystąpić do drugiego kroku i zorganizować konkurs innowacyjny „IT Mocny”.  Pozwala on naszym pracownikom na możliwość zgłaszania  swoich pomysłów i wdrożeń. Co kwartał komisja oceniała najlepsze z nich, a raz do roku odbywała się uroczysta gala z uczestnictwem dyrekcji. Zgłaszający mogli prezentować swoje zgłoszenia ubiegając się o tytuł “ITMocnego Roku”.

Program do innowacji w Arvato

Taka formuła sprawdziła się w IT, więc 3 lata temu zdecydowaliśmy się rozszerzyć program dla wszystkich osób w firmie posiadających dostęp do firmowego konta, żeby można było zarejestrować imienne zgłoszenie. Tak powstała platforma ITMocny 2.0, która następnie zmieniła nazwę na Innovato, w której dokonaliśmy poszerzenia kategorii możliwych zgłoszeń do sześciu:

Dodając nowe kategorie chcemy pobudzić wzajemne inspirowanie się poprzez organizowanie ciekawych spotkań w temacie danej technologii, polecanie eventów  oraz dzielenie się wiedzą.

Innovato

W Innovato zmieniła się także formuła wyboru laureatów kwartalnych i rocznych.  Pracownicy poprzez zostawienie “Like” mają w  50 proc. wpływ na ocenę danego zgłoszenia. Dodatkowo coroczna gala odbywa się z udziałem szerokiego managementu Arvato SCS w Polsce, który przyznaje punkty w zakresie pozostałych 50 proc. oceny.

Od 2020 roku, w celu wzmocnienia programu zaczęliśmy wydawać comiesięczny wewnętrzny vlog „Kawa z inspiracją”. Jego idea polega na dzieleniu się z innymi pracownikami ciekawymi wdrożeniami lub rozwiązaniami . “Kawa” transmitowana jest na żywo w każdy ostatni piątek miesiąca i trwa 30 min.
Podzielona jest na trzy główne bloki:

  1. Espresso z biznesem – gdzie w formie wywiadu z autorem/ami prezentujemy wspomniane wdrożenia;
  2. Latte z pasją – gdzie pracownicy dzielą się swoimi ciekawymi pasjami ;
  3. Crazy bawarka – gdzie prezentujemy krótką, zazwyczaj nieszablonową inspirację technologiczną ze świata.

Aktualnie mamy już kilkadziesiąt odcinków Kawy z inspiracją i wkrótce planujemy publikować materiały również na zewnątrz firmy.

W międzyczasie zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotrzeć z innowacją do naszych pracowników produkcyjnych. Z pomysłem przyszedł nasz Dział Jakości ogłaszając program Profit, którego głównym celem jest budowanie doskonałości operacyjnej opartej na metodologii LEAN. Jednym z jego modułów jest program “Pakuj Pomysł”, w ramach którego pracownicy mogą zgłosić swoje pomysły optymalizacyjne. Propozycje te są później oceniane i wdrażane w całej organizacji.

Co się dzieje z tymi wszystkimi innowacyjnymi pomysłami?

Podczas spotkań kwartalnych są one analizowane pod względem przydatności, a wybrane pomysły przekazywane są do działu R&D w celu dalszych badań.

Z naszych programów powstało już kilka rozwiązań i produktów, które bezpośrednio optymalizują nasze procesy logistyczne, a także obszary wsparcia biznesu.

Jednym z wdrożonych rozwiązań był pomysł złożony przez Jakuba Lewandowskiego.

“Zgłoszenie było dla mnie przede wszystkim świetną okazją do przekucia pomysłu w czyn. Dzięki naszemu programowi został on nie tylko dostrzeżony, ale też odbił się szerokim echem i zyskał wsparcie kilku potężnych sprzymierzeńców ? Efektem jest działające w jednym z magazynów rozwiązanie, które poza wpływem na wydajność procesu pickowania, skraca czas pełnego wdrożenia pracownika w proces z 14 do 5 dni. Jest to szczególnie istotne w okresach wyprzedaży, kiedy rekrutujemy bardzo dużą ilość pracowników na krótki czas.” – Jakub Lewandowski – Uczestnik programu Innovato

Dlaczego warto inwestować w innowacje?

“Główną wizją w Strategii Arvato jest być firmą najbardziej zorientowaną na klienta opierającą się na ludziach i technologii. Jest to idealne podłoże dla programu Innovato. Jednym z jego celów jest wsparcie i docenienie pracowników, którzy widzą nowe możliwości dla naszej firmy. Zgłaszając inspiracje i pomysły wskazują nam nowe kierunki, którymi firma może podążyć. Natomiast zgłaszając zrealizowane przez nich wdrożenia pokazują, że sami mogą kierować Arvato z duchem czasu.

To bardzo ważne by dać pracownikom możliwość inspirowania się nawzajem w czasach tak szybko rozwijających się technologii.” – Marcel Zabłocki – Koordynator programu Innovato

Krystian Brydzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *