Jak działa skład celny?

E-commerce nie istnieje bez importu i eksportu. Skład celny ma ułatwić nabywanie towarów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ich export i re-eksport. Jak procedura składu celnego przekłada się na optymalizację kosztów w sklepie internetowym?

Co to jest skład celny?

To miejsce składowania towarów pochodzących spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, które znajdują się pod nadzorem celnym (urzędu celnego). Oznacza to, że miejsce to musi być uznane przez organy celne, a prowadzący skład celny jest zobowiązany prowadzić ewidencję towarów znajdującą się pod kontrolą tychże organów.

Zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucja składu celnego w systemie obrotu towarowego z zagranicą spełnia istotne funkcje wpływające na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej.

Można ją rozpatrywać w dwóch opcjach:

– Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (funkcja zawieszenia płatności).Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej.

– Skład celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa).

Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie muszą być (w celu zamknięcia procedury) dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą gospodarczą, towary te mogą zostać powrotnie wywiezione. Nie ma wówczas potrzeby uiszczania należności celnych i podatkowych.

Zatem skład celny umożliwia import towarów na teren Polski bez konieczności natychmiastowego dopuszczenia do obrotu  importowanego towaru (zawieszenie płatności). Oznacza to możliwość skorzystania z wprowadzenia towaru na skład ceny i odroczenie płatności cła i  podatku VAT (również ewentualnego podatku akcyzowego).

Termin składowania towarów w składzie celnym jest nieograniczony (z wyłączeniem towarów, których długotrwałe składowanie może stanowić zagrożenie itp.) . Co ważne, towary nie muszą zostać dopuszczone do obrotu. Można je wywieźć bez konieczności uiszczania opłat celnych i podatkowych lub re-eksportować do innego kraju.

Prywatny i publiczny skład celny

Zgodnie z nowym Unijnym Kodeksem Celnym, który wszedł w życie 1 maja 2016 r., wyróżniane są dwa rodzaje składów celnych – prywatne i publiczne.

Publiczne składy celne – to składy celne o charakterze usługowym, z których może korzystać każda osoba w celu składowania towarów. W składzie celnym publicznym towary są składowane na podstawie umowy zawartej między osobą uprawnioną do korzystania z procedury i prowadzącym skład celny. W publicznym składzie celnym mogą być również składowane towary przez prowadzącego skład celny.

Prywatne składy celne – to składy celne przeznaczone do składowania towarów tylko przez prowadzącego skład celny.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego udzielane jest wyłącznie osobom mającym siedzibę w Unii Europejskiej. Osoba, której ma być udzielone pozwolenie musi spełniać wszelkie przesłanki, pozwalające uznać, że będzie zagwarantowane prawidłowe prowadzenie składu celnego. Weryfikacja kryteriów podmiotowych w tym zakresie następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentach, a także po dokonaniu sprawdzenia w resortowych systemach informatycznych.

W praktyce polega to na sprawdzeniu miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny pod kątem spełnienia warunków dla możliwości sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej oraz zapewnienia nieusuwalności towarów.

Można więc albo starać się o pozwolenie na otwarcie własnego składu celnego albo podpisać umowę z zewnętrznym partnerem, który taki skład celny posiada.

Optymalizacja kosztów w e-commerce, a skład celny

Zysk uzyskany z wykorzystania ze składu celnego jest oczywisty – możemy jednym transportem ściągnąć większą partię towaru spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, a następnie korzystając z możliwości magazynowania towaru w składzie celnym odroczyć opłaty celne i podatkowe aż do momentu, w którym zdecydujemy się dopuścić  towar do obrotu częściowo lub w całości. To rozwiązanie przede wszystkim poprawia płynność finansową, ale również pozwala też na podniesienie satysfakcji klienta dzięki zapewnieniu pełnej dostępności różnorodnych towarów oraz przyspieszeniu terminu realizacji wysyłki, korzystając z udogodnień związanych w dopuszczeniem towaru do obrotu w tzw. procedurze celnej uproszczonej.

Niezależnie, jednak należy pamiętać, że prowadzący skład celny lub osoba uprawniona do korzystania z procedury są zobowiązani do prowadzenia ewidencji towarów objętych procedurą składowania celnego. Dodatkowo forma tej ewidencja  (tradycyjna /książkowa czy  z zastosowaniem programów informatycznych) musi zostać  zatwierdzana przez organ celny.

Outsourcing składu celnego

Wysoką optymalizację kosztów uzyskuje się przy współpracy z partnerem logistycznym zarządzającym składem celnym. Już w składzie celnym może on zajmować się przygotowaniem towaru do dystrybucji lub odsprzedaży ( korzystając z zwyczajowych czynności mających na celu zachowanie towaru w stanie niezmienionym), a następnie – dzięki współpracy z Agencją Celną – realizować wszystkie procedury związane z dopuszczeniem do obrotu. Po realizacji zgłoszeń celnych partner może od razu przygotować towar do przekazania kurierom czy przewoźników.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie dużo szybszych czasów dostaw do klientów, a nawet rozwiązania next day delivery.

 

Jadwiga Żurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *